Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za radio i telewizję w restauracji, hotelu

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za radio i telewizję w restauracji, hotelu

Co do zasady twórcy przysługuje prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi są to stowarzyszenia zrzeszające w szczególności twórców, artystów wykonawców, producentów, których zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich.

Zgodnie z art. 213 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych posiadaczom urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego wolno publicznie odtwarzać nadawane w nim utwory wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że ich odtwarzanie następuje na podstawie odrębnej umowy.

Przepisy prawa autorskiego od powyższej regulacji przewidują wyjątek. Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy: Posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych.

W orzecznictwie przyjmuje się jednak stanowisko, iż umieszczanie odbiorników radiowych, telewizyjnych lub odtwarzanie muzyki w miejscach świadczenia usług wiąże się z osiąganiem korzyści majątkowej. Ma to bowiem rzeczywisty wpływ na atrakcyjność oferty, podwyższa standard usług i wpływa na uzyskaniu przychodów. Jak wskazuje się w orzecznictwie: Publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych w pokojach hotelowych przez pozwanego, w ramach prowadzonej działalności hotelarskiej i uzyskiwanie z tego tytułu pośrednio korzyści (podwyższenie standardu pokoi, co ma wpływ na cenę świadczonych usług), jako niemieszczące się w granicach licencji ustawowej z art. 24 u.p.a.p.p. jest działaniem niedozwolonym. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt VI ACa 1583/16.

Wobec powyższego każdy podmiot, który odtwarza programy radiowe lub muzykę w miejscu świadczenia usług, a także udostępnia w pokojach hotelowych i innych publicznie dostępnych miejscach urządzenia do odbioru programów telewizyjnych zobowiązany jest do uiszczenia opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Na chwilę obecną istnieje kilkanaście organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Każda organizacja zbiorowego zarządzania działa w innym obszarze praw chronionych i reprezentuje innych artystów.

Oznacza to, że np. umieszczenie w pokojach hotelowych, restauracjach urządzeń do odbioru programów telewizyjnych wymaga zawarcia odrębnych umów oraz uiszczenia stosownych opłat ma rzecz nie jednej organizacji zbiorowego zarządzania, ale nawet kilku.

Zobacz również: