Kiedy informatyk zapłaci tylko 5% podatku?

Kiedy informatyk zapłaci tylko 5% podatku?

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zostało wprowadzone korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box).

Preferencja polega na opodatkowaniu 5% stawką podatku dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (tzw. „kwalifikowane prawa własności intelektualnej”).

Dochodem kwalifikującym się do ulgi IP BOX/Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Podkreślić należy, że omawiana preferencja przysługuje nie tylko informatykom tworzącym m.in. programy komputerowe. Z preferencji mogą skorzystać również pozostali przedsiębiorcy zarabiający na wynalazkach, wzorach użytkowych i przemysłowych czy produktach leczniczych. Niemniej jednak, w odniesieniu do informatyków będących przedsiębiorcami preferencja wydaje się być szczególnie korzystna, bowiem podmiotów tych nie dotyczy obowiązek uzyskania ochrony prawnej dla wytwarzanych programów (wystarczającym będzie samo przeniesienie praw autorskich na kontrahenta). Powyższe zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.224.2019.3.MR.

Zobacz również: