Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Czy można udzielić zamówienia na nadzór autorski bez przeprowadzenia przetargu?

Możliwość udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest nadzór autorski, w trybie z wolnej ręki była dyskusyjna. Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii wyraził podgląd, że zamówienie na sprawowanie nadzoru autorskiego nie może zostać udzielone w trybie z wolnej ręki, gdyż ochrona praw wyłącznych projektanta ma charakter wtórny w stosunku do wcześniej udzielonego zamówienia na prace projektowe. W opinii wskazano także, że nadzór autorski powinien być uwzględniony w przetargu albo konkursie w przedmiocie zlecenia wykonania dokumentacji projektowej.

Powyższe stanowisko poparł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 marca 2019 r., którym potwierdził zasadność nałożenia na zamawiającego korekty finansowej z uwagi na naruszenie procedur prawa zamówień publicznych – udzielenie zamówienia na sprawowanie nadzoru autorskiego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W wyroku tym stwierdzono, że tylko wyjątkowo możliwe jest udzielenie zamówienia na nadzór autorski z wolnej ręki, bez przeprowadzenia konkurencyjnego przetargu. Sąd wskazał, że do udzielenia zamówienia w trybie niekonkurencyjnym nie jest wystarczające, aby przedmiot zamówienia objęty był prawem autorskim.

W przedmiotowej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił także, że w  przypadku, gdy zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe oraz uzyskał prawo wprowadzania zmian w materiałach niezbędnych do realizacji zamówienia na nadzór autorski, możliwe jest powierzenie realizacji nadzoru innemu podmiotowi.