VAT od usług budowlanych dopiero przy obiorze prac

VAT od usług budowlanych dopiero przy obiorze prac

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 2 maja 2019 r., sygn. akt C-224/18 orzekł, że podatek VAT od usług budowlanych należy rozliczać dopiero przy odbiorze prac, a nie przy ich zgłoszeniu do odbioru. Taki sposób rozliczenia podatku VAT będzie możliwy, w sytuacji gdy strony w umowie o wykonanie robót budowlanych postanowią, że zakończeniem wykonania usługi jest odbiór prac.

Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego, które dotyczyło momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonaniem usługi budowlanej. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne Sądu Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że jeżeli w umowie o roboty budowlane postanowiono, że o wykonaniu prac budowlanych decyduje podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, to dopiero z tą chwilą powstaje obowiązek podatkowy w VAT.

Omawiany wyrok podważa dotychczasową praktykę polskich organów podatkowych, które stały na stanowisku, że VAT staje się wymagalny w momencie wystawienia przez podmiot świadczący usługę budowlaną faktury lub, w jej braku, po upływie terminu 30 dni od daty rzeczywistego wykonania prac budowlanych. Jednocześnie jednak „rzeczywiste wykonanie prac” było utożsamiane z zejściem robotników z placu budowy.

Zobacz również: