Co przedsiębiorca powinien już zaplanować w związku z ustawą o PPK?

26 kwietnia 2019
Co przedsiębiorca powinien już zaplanować w związku z ustawą o PPK?

Z dniem 01.07.2019 r. najwięksi przedsiębiorcy, tj. zatrudniający na dzień 31.12.2018 r. powyżej 250 osób, zostaną objęci obowiązkowym wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Ustalając stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. należy brać pod uwagę także  zleceniobiorców, gdyż ustawodawca rozszerzył pojęcie osoby zatrudnionej m.in. o zleceniobiorców (zgodnie z ustawą z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych: dalej jako: ustawa).

Z uwagi na obowiązki ustawowe m.in. w zakresie dokonania wyboru jak najkorzystniejszej oferty PPK, z uwzględnianiem warunków zarządzania środkami zgromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu czy doświadczenia w zarzadzaniu funduszami inwestycyjnymi, przedsiębiorca już teraz powinien zadbać o rozpoczęcie procesu wyboru odpowiedniej instytucji finansowej prowadzącej PPK

W tym celu, zgodnie z procedurą określoną w ustawie, należy w najbliższym okresie rozpocząć rozmowy z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych (w przypadku braku organizacji związkowych) w celu oceny ofert lub zebrania tych ofert od instytucji finansowych. Kolejnym etapem powinno być przeanalizowanie zaproponowanych rozwiązań oraz poinformowanie pracowników o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z przyjętego programu PPK. Niezbędnym elementem działań faktycznych jest także dostosowanie wykorzystywanych systemów kadrowo – płacowych do nowych zadań związanych z wprowadzeniem PPK.

Ostatecznie do dnia 25.10.2019 r. konieczne będzie zawarcie umowy o zarządzanie  PPK, a do dnia 12.11.2019 r., umowy o prowadzenie PPK.

Pierwsze wpłaty do programu PPK powinny zostać odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Z dniem 01.01.2021 r. program PPK będzie powszechny, tj. będzie obejmował każdego z przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Zobacz również: