Zmiany w zakresie przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych w procesie rekrutacji

23 kwietnia 2019
Zmiany w zakresie przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych w procesie rekrutacji

W dniu 19 kwietnia 2019 r. została opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „ustawa”. Nowe regulacje wejdą w życie w dniu 4 maja 2019 r.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w przepisach z zakresu prawa pracy dotyczących danych osobowych, które może przetwarzać pracodawca w procesie rekrutacji. Powyższa nowelizacja uzasadniona jest zasadą minimalizacji danych, które administrator danych osobowych może i powinien przetwarzać.

Według nowych regulacji pracodawca żąda podania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie enumeratywnie wskazanych danych, tj.: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Jeżeli chodzi o dane osobowe dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego wykształcenia, to pracodawca żąda ich podania wyłącznie w sytuacji, gdy w danym przypadku są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Ponadto pracodawca żąda podania innych danych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

Ustawodawca przewidział również, że pracodawca będzie miał również możliwość gromadzenia i przetwarzania innych danych, na podstawie zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Dane te będą mogły być podane bądź na wniosek pracodawcy, bądź z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Natomiast dane osobowe dotyczące kategorii wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (np. danych dotyczących zdrowia, poglądów religijnych) będą mogły być przetwarzane wyłącznie, jeżeli zostaną przekazane z inicjatywy kandydata. Brak zgody lub jej późniejsze wycofanie nie może wywoływać żadnych negatywnych konsekwencji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zobacz również: