Zakaz anatocyzmu – instytucje kredytowe

Zakaz anatocyzmu – instytucje kredytowe

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny wprowadza zmianę w Kodeksie cywilnym, polegającą na uchyleniu dotychczas obowiązującej regulacji art. 482 § 2 k.c. stanowiącej, iż dopuszczalne jest pobieranie odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Zgodnie z art. 482 § 1 Kodeksu cywilnego od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Dotychczas § 2 wprowadzał od tej zasady wyjątek, tj. wskazywał, iż ww. zasada nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Uchylenie art. 482 § 2 k.c. oznacza, że umawianie się o zapłatę odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych jest zakazane.

Celem nowelizacji jest likwidacja nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek oraz ochrona dłużnika przed nadmiernym obciążeniem finansowym, które wiązałoby się z opóźnieniem w wykonaniu przez niego świadczenia pieniężnego.

Nowe zasady mają zastosowanie do odsetek należnych po dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. po 15 lutego 2019 r. – data zawarcia umowy nie ma tutaj znaczenia. Do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zobacz również: