Sporadyczne udzielanie korepetycji nie jest działalnością gospodarczą

Sporadyczne udzielanie korepetycji nie jest działalnością gospodarczą

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt II FSK 527/17 orzekł, że sporadycznego udzielania korepetycji nie należy kwalifikować się jako działalność gospodarczą. Zgodnie z definicją legalną z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły (art. 3). Brak zatem wskazanych cech, m.in. elementu zorganizowania czy ciągłości, wyklucza daną działalność zarobkową z definicji działalności gospodarczej. W konsekwencji, na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, taką działalność należy uznać za działalność wykonywaną osobiście przez podatnika.

Warto wspomnieć również, że w przedmiotowej sprawie Sąd odniósł się również do problematyki stosowania klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne. NSA podkreślił, że niepodniesienie w skardze na interpretację indywidualną zarzutu dotyczącego niestosowania ww. klauzuli, nie wyłącza możliwości zastosowania tej klauzuli przez rozpoznający sprawę sąd.

Zobacz również: