Złożenie skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie stanowi ważnej oferty

Złożenie skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie stanowi ważnej oferty

Od dnia 18 października 2018 r. istnieje obowiązek komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych powyżej tzw. progów unijnych, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów wielu wykonawców ma problemy z prawidłowym sporządzeniem i złożeniem oferty. W wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. (sygn. akt: KIO 2611/18), Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że złożenie zeskanowanej papierowej oferty z własnoręcznym podpisem, która następnie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  nie stanowi skutecznie złożonej oferty. We wskazanej sytuacji dochodzi do wytworzenia elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem (poprzez opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ponadto zwrócono uwagę, że przepisy pzp wyraźnie wskazują, iż oferta ma być „sporządzona” w postaci elektronicznej, co nie jest równoznaczne ze „złożeniem” jej w tej postaci.

W świetle powyższego, zeskanowana oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazana zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest nieważna i podlega odrzuceniu.

Zobacz również: