Rozszerzenie odpowiedzialności finansowej pracodawcy w związku z niespełnieniem obowiązków związanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi pracownika

Rozszerzenie odpowiedzialności finansowej pracodawcy w związku z niespełnieniem obowiązków związanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi pracownika

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (dalej jako: ustawa) rozszerza odpowiedzialność finansową pracodawcy w związku z niespełnieniem obowiązków związanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi pracownika.

Od 11 stycznia 2019 r. pracodawca, który nie wykona ciążących na nim obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia pracownika przez komornika sądowego, np. nie udzieli komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, zostanie ukarany grzywną w wysokości do pięciu tysięcy złotych. W sytuacji gdy pracodawca będzie nadal uchylał się od dopełnienia obowiązków, grzywna będzie powtarzana.

Ustawa wprowadza też zmiany w kodeksie pracy, które zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2020 r. Nowelizacja dotyczy pracowników, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i którzy zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy pracownika, o którym mowa powyżej, tj. pracownika względem którego toczy się egzekucja, podlega karze grzywny w wysokości od 1.500,00 zł do 45.000,00 zł. Takiej samej karze podlega pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, ale nie dokonuje potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracownikowi, o którym mowa powyżej.

Zobacz również: