Rozwiązanie umowy w formie dokumentowej

29 listopada 2018
Rozwiązanie umowy w formie dokumentowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego umowę zawartą w formie pisemnej rozwiązać za zgodą stron lub wypowiedzieć można w formie dokumentowej.

Jak stanowi art. 772 Kodeksu cywilnego do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Za dokument ustawodawca uznaje nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Oznacza to, że jeżeli z ustawy, bądź zastrzeżenia umownego nie wynika inaczej, umowę zawartą w formie pisemnej można wypowiedzieć np. poprzez e-mail, sms. Istotnym jest, by sposób zapisania informacji umożliwiał jej utrwalenie i odtworzenie. Wypowiedzenie umowy jest możliwe bez konieczności złożenia własnoręcznego podpisu. Dla zachowania formy dokumentowej wystarczy bowiem złożenie oświadczenia woli w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Jeżeli strona chce, aby wypowiedzenie umowy było możliwe tylko w formie pisemnej, tj. przez złożenie własnoręcznego podpisu konieczne jest zamieszczenie w umowie odpowiedniej klauzuli.

Zobacz również: