Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Rozwiązanie umowy w formie dokumentowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego umowę zawartą w formie pisemnej rozwiązać za zgodą stron lub wypowiedzieć można w formie dokumentowej.

Jak stanowi art. 772 Kodeksu cywilnego do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Za dokument ustawodawca uznaje nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Oznacza to, że jeżeli z ustawy, bądź zastrzeżenia umownego nie wynika inaczej, umowę zawartą w formie pisemnej można wypowiedzieć np. poprzez e-mail, sms. Istotnym jest, by sposób zapisania informacji umożliwiał jej utrwalenie i odtworzenie. Wypowiedzenie umowy jest możliwe bez konieczności złożenia własnoręcznego podpisu. Dla zachowania formy dokumentowej wystarczy bowiem złożenie oświadczenia woli w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Jeżeli strona chce, aby wypowiedzenie umowy było możliwe tylko w formie pisemnej, tj. przez złożenie własnoręcznego podpisu konieczne jest zamieszczenie w umowie odpowiedniej klauzuli.