Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

30 października 2018
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  w prawo własności. Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z ustawą, przekształceniu ulegają wyłączenie nieruchomości wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, jak również lokalami o których mowa powyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydane przez właściwy organ (w zależności od podmiotu będącego właścicielem nieruchomości). Koszt wydania takiego zaświadczenia wynosić będzie 50,00 zł. W zaświadczeniu zawarte zostanie potwierdzenie o przekształceniu oraz informacja o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowo i zasadach jej wnoszenia. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zgodzi się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, będzie mógł złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Z tytułu przekształcenia, nowy właściciel gruntu zobowiązany będzie do ponoszenia na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłaty. Wysokość opłaty z tytułu przekształcenia jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia Opłatę wnosić należy w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ będzie miał możliwość rozłożenia opłaty na raty lub ustalenia innego terminu do jej wniesienia, (nieprzekraczającego jednak danego roku kalendarzowego). Okres wnoszenia takiej opłaty wynosi 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty będzie mógł zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Właściwy organ będzie uprawniony do udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – na podstawie zarządzenia wojewody, w przypadku własności jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Zobacz również: