Sprawozdanie finansowe tylko w wersji elektronicznej

16 października 2018
Sprawozdanie finansowe tylko w wersji elektronicznej

Z dniem 1 października 2018 r. zmianie uległy zasady składania sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Sporządzone w wersji elektronicznej sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

Złożenie sprawozdania następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Po weryfikacji złożonego wniosku wszystkie sprawozdania finansowe zamieszczone zostaną w Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF), skąd będą przesyłane za pośrednictwem tego samego systemu do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. W związku z elektronizacją sprawozdań finansowych zniknie obowiązek ich przesyłania do urzędów skarbowych.

Zobacz również: