Forma pełnomocnictwa do złożenia JEDZ

16 października 2018
Forma pełnomocnictwa do złożenia JEDZ

Od dnia 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy prawa zamówień publicznych nie określają, w jakiej formie powinno zostać udzielone pełnomocnictwo do podpisania dokumentu JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w związku z czym ta kwestia stała się problematyczna.

Zgodnie z interpretacją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 6 sierpnia 2018 r., wydaną w odpowiedzi na pytanie Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych, pełnomocnictwo do podpisania JEDZ nie wymaga szczególnej formy, w tym nie musi być udzielone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z powyższego wynika, że dla wykazania umocowania do podpisania JEDZ, wystarczające jest załączanie do oferty pełnomocnictwa sporządzonego w zwykłej formie pisemnej.

Zobacz również: