Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Forma pełnomocnictwa do złożenia JEDZ

Od dnia 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy prawa zamówień publicznych nie określają, w jakiej formie powinno zostać udzielone pełnomocnictwo do podpisania dokumentu JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w związku z czym ta kwestia stała się problematyczna.

Zgodnie z interpretacją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 6 sierpnia 2018 r., wydaną w odpowiedzi na pytanie Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych, pełnomocnictwo do podpisania JEDZ nie wymaga szczególnej formy, w tym nie musi być udzielone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z powyższego wynika, że dla wykazania umocowania do podpisania JEDZ, wystarczające jest załączanie do oferty pełnomocnictwa sporządzonego w zwykłej formie pisemnej.