Zleceniobiorcy jako członkowie związków zawodowych

25 września 2018
Zleceniobiorcy jako członkowie związków zawodowych

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1608), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., obejmuje prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich, osoby wykonujące pracę zarobkową, tzn. osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu oraz tzw. osoby samozatrudnione.

Wskazanym powyżej osobom zostanie przyznane uprawnienie do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie związku oraz ochrona przed wypowiedzeniem, na takich samych zasadach, jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ustawa wprowadza mechanizmy ochronne w sytuacji nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynależności związkowej, jak również procedurę weryfikacji przez pracodawcę liczebności zakładowej organizacji związkowej.

Podstawowym celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13).

Zobacz również: