Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zleceniobiorcy jako członkowie związków zawodowych

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1608), która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., obejmuje prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich, osoby wykonujące pracę zarobkową, tzn. osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu oraz tzw. osoby samozatrudnione.

Wskazanym powyżej osobom zostanie przyznane uprawnienie do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie związku oraz ochrona przed wypowiedzeniem, na takich samych zasadach, jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ustawa wprowadza mechanizmy ochronne w sytuacji nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynależności związkowej, jak również procedurę weryfikacji przez pracodawcę liczebności zakładowej organizacji związkowej.

Podstawowym celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13).