Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a obowiązek zachowania tajemnicy przez byłych pracowników

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a obowiązek zachowania tajemnicy przez byłych pracowników

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która została podpisana przez Prezydenta dnia 7 sierpnia 2018 r., stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Przedmiotowa ustawa ma na celu ochronę informacji poufnych przedsiębiorstw.

Ustawa definiuje czyn nieuczciwej konkurencji jako ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

 Ustawa przewiduje, że czynem nieuczciwej konkurencji może być m.in. pozyskiwanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez nieuprawniony dostęp, przywłaszczenie i kopiowanie dokumentów oraz plików elektronicznych.

Zgodnie z dotychczasowym art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: u.z.n.k.) pracownik przedsiębiorcy był zobowiązany do przestrzegania zakazu ujawniania, wykorzystania lub przekazywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez okres lat 3 od dnia ustania stosunku pracy (lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego świadczył pracę na rzecz przedsiębiorcy), chyba że umowa stanowiła inaczej albo ustał stan tajemnicy. Wprowadzona nowelizacja wykreśliła obecny art. 11 ust. 2 u.z.n.k., co oznacza, że obowiązek trwania tajemnicy nie będzie ograniczony do trzech lat po ustaniu stosunku pracy. Zmiana jest spowodowana tym, że w/w dyrektywa nie przewiduje żadnych ograniczeń czasowych ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Nowelizacja przepisów ma na celu wzmocnienie ochrony informacji poufnych pracodawcy, jednakże w praktyce może budzić wątpliwości. Od tej pory w u.z.n.k. nie będzie wyraźnego wskazania byłych pracowników jako podmiotów objętych obowiązkiem zachowania poufności. Wydaje się jednak, że nowe przepisy będą dotyczyły każdego, kto dopuści się czynu nieuczciwej konkurencji, a zatem będą miały zastosowanie również do pracowników i byłych pracowników. W praktyce, może okazać się, że z ostrożności zalecane będzie zawieranie z pracownikiem w umowie obowiązku zachowania poufności po ustaniu zatrudnienia.

Ponadto ustawa rozszerza też katalog sankcji za naruszenie tajemnicy poprzez m.in. możliwość podania po publicznej wiadomości informacji o wyroku skazującym.

Ustawa nie została jeszcze ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zobacz również: