Zmiany w zatrudnianiu rodziców dzieci z niepełnosprawnością

1 sierpnia 2018
Zmiany w zatrudnianiu rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zatrudnianiu rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Celem wprowadzonych zmian jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością wprowadzono możliwość korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.

Wiążący pracodawcę wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy może złożyć pracownik-rodzic posiadający zaświadczenie lekarskie, które potwierdza występowanie u dziecka ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, oraz pracownik-rodzic dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a ponadto pracownik-rodzic dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zasadą jest, że wykonywanie pracy w formie telepracy jest dopuszczalne na niewiążący pracodawcę wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, niezależnie od zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi określającego warunki stosowania telepracy albo określenia tych warunków w regulaminie.

Jednakże pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy w formie telepracy złożonego przez pracownika-rodzica określonego powyżej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.

Osoby z wyżej wymienionej grupy rodziców (jak również pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej) mogą również złożyć wiążący wniosek o wykonywanie pracy w przerywanym czasie pracy lub indywidualnym rozkładzie czasu pracy albo w ruchomym czasie pracy. Pracodawca może odmówić uwzględnienia tego wniosku tylko wtedy, gdy jego uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Z opisanych uprawnień będą mogli skorzystać wyżej wymienieni pracownicy, także w przypadku, gdy opiekować się będą dorosłymi dziećmi, tj. powyżej 18 roku życia.

Dodatkowo, nowelizacją objęto regulacje dotyczące zasiłku opiekuńczego. Z dłuższego zasiłku opiekuńczego – 30 dni – mogą skorzystać ubezpieczeni chorobowo w przypadku choroby dziecka z niepełnosprawnością do 18 roku życia lub w przypadku choroby czy porodu opiekuna tego dziecka.

Zobacz również: