Zatrudnianie dzieci i młodocianych – zmiany i wątpliwości

Zatrudnianie dzieci i młodocianych – zmiany i wątpliwości

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 190 kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.

Młodociany może zostać zatrudniony w ramach umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przy wykonywaniu prac lekkich. Dział dziewiąty kodeksu pracy zawiera przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych dotyczące m.in. czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i szczególnej ochrony zdrowia młodocianych. Celem tych przepisów jest przede wszystkim ochrona życia i zdrowia młodocianych oraz umożliwienie im dokształcania się.

W dziale piętnastym kodeksu pracy  dotyczącym m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy uregulowane jest również zatrudnianie dzieci. Zgodnie z art. 3045 k.p. „wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy”.

Z dniem 1 września 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 190 kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Art. 190 kodeksu pracy otrzyma brzmienie:
§ 1.Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. § 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat”.

Warto zauważyć, że po 1 września 2018 r. powstanie rozbieżność pomiędzy przepisami z uwagi na to, że ustawodawca nie przewidział nowelizacji art. 3045 k.p., tj. nie obniżył wieku, od którego możliwe jest wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci.

W związku z tym istnieje wątpliwość, czy w przypadku zatrudniania młodocianych, którzy ukończyli 15 lat, a nie ukończyli 16 roku życia, konieczne będzie uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego i zezwolenia inspektora pracy oraz czy będzie dopuszczalne zatrudnianie ich na rzecz podmiotów innych niż prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.

Zobacz również: