Monitoring w pracy – nowe regulacje

29 maja 2018
Monitoring w pracy – nowe regulacje

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych nowelizuje Kodeks pracy poprzez wprowadzenie m.in. regulacji dotyczących monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może stosować monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Co do zasady monitoringiem nie mogą być objęte takie miejsca jak pomieszczenia sanitarne, szatnie, stołówki czy palarnie. Ustawodawca ograniczył czas przechowywania nagrań obrazu z monitoringu do trzech miesięcy od dnia nagrania (po tym czasie nagrania obrazu zawierające dane osobowe będą niszczone). Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu lub pracodawca poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Dane osobowe uzyskane za pomocą monitoringu pracodawca może przetwarzać wyłącznie do celów, do których zostały zebrane. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.

Ustawa wprowadziła też regulacje dotyczące monitoringu poczty elektronicznej pracownika. Pracodawca może kontrolować służbową pocztę elektroniczną pracownika, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Zobacz również: