Odszkodowanie z ugody pozasądowej opodatkowane PIT

7 maja 2018
Odszkodowanie z ugody pozasądowej opodatkowane PIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z 7 marca 2018 r. w sprawie o sygn. II FSK 573/16 kwota odszkodowania za wypadek przy pracy, otrzymana na skutek zawarcia ugody pozasądowej nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ppkt g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

Zdaniem Sądu, literalne brzmienie przepisu oraz jego wykładnia dokonywana na gruncie istniejącego orzecznictwa wskazuje, że zwolnienie to dotyczy wyłącznie odszkodowań, których wysokość bądź zasady ustalania wynikają wprost z przepisów prawa i zostały wypłacone na podstawie ugody zawartej przed sądem. A contrario, odszkodowania, do których podatnik nabył prawo w drodze ugody niezawartej przed sądem, nie są wolne od podatku.

Podsumowując, zgodnie z wyrokiem z dnia 7 marca 2018 r., sam fakt, że odszkodowanie wynika z umowy lub ugody innej niż ugoda sądowa, przesądza o wyłączeniu możliwości skorzystania ze zwolnienia i nie jest przy tym istotne to, czy żądanie odszkodowania (rekompensaty) można wywieść z przepisów prawa.

Zobacz również: