Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Zabezpieczenie roszczenia w postaci zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości na nowych zasadach

Na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dniem 1 czerwca 2017 r. wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego art. 7563 k.p.c. mający następujący zapis:

1.  Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustanawiające zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o zakazie zbywania lub obciążania tych praw.

2.  Sąd, który wydał postanowienie, o którym mowa w § 1, przekazuje to postanowienie sądowi dokonującemu wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się z urzędu.

3.  Sąd, który dokonał wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej, doręcza postanowienie, o którym mowa w § 1, obowiązanemu. Postanowienie, o którym mowa w § 1, dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu doręcza się także spółdzielni mieszkaniowej.

4.  Spółdzielnia mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną czynnościami zmierzającymi do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mimo ustanowionego zakazu.

Nowe rozwiązanie umożliwia uprawnionemu uzyskanie zabezpieczenia roszczenia w postaci wpisu w księdze wieczystej dotyczącego zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez ponoszenia kosztów opłaty sądowej pobieranej od wniosku o wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej. Sąd po udzieleniu zabezpieczenia z urzędu wysyła postanowienie do właściwego wydziału ksiąg wieczystych celem dokonania wpisu. Ponadto podmiot obowiązany uzyskuje informację o ustanowieniu przeciwko niemu zabezpieczenia dopiero pod dokonaniu wpisu w księdze wieczystej.