Aktywa spółki przy jednoczesnym braku realnego majątku nie uwolnią członka zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki

Aktywa spółki przy jednoczesnym braku realnego majątku nie uwolnią członka zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki

Zgodnie z orzeczeniami WSA w Warszawie z 23 marca 2018 r. o sygn. III SA/Wa 1136/17 oraz III SA/Wa 1359/17, możliwość uniknięcia odpowiedzialności przez prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zaległości podatkowe, uzależniona jest od złożenia przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości już w momencie, gdy spółka dysponuje jeszcze aktywami, jednak nie jest w stanie płacić swoich zobowiązań.

Na podstawie art. 116 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa za zaległości podatkowe m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Możliwość uwolnienia się od ww. odpowiedzialności uzależniona jest od zgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, albo wykazania, że niezgłoszenie wniosku nastąpiło bez winy członka zarządu, czy też wskazania mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Jak podkreślił Sąd w wyrokach z 23 marca 2018 r., w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgłoszenie wniosku przez prezesa zarządu o ogłoszenie upadłości powinno nastąpić już wówczas, gdy spółka nie posiada realnego majątku na pokrycie zobowiązań, nawet jeżeli z ksiąg rachunkowych i ewidencji wynika, że nadal dysponuje ona aktywami.

Zobacz również: