Nowa definicja działalności gospodarczej

13 kwietnia 2018
Nowa definicja działalności gospodarczej

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, dalej znana jako Ustawa, która zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jedną ze zmian, jakie wprowadzi Ustawa, będzie wprowadzenie nowego kryterium do określenia definicji działalności gospodarczej.

Według aktualnie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalność gospodarczą to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Zgodnie z treścią art. 3 Ustawy, przez działalność gospodarczą należy rozumieć: „zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły”, przy czym zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy, nie stanowi działalności gospodarczej działalność:

  • wykonywana przez osobę fizyczną,
  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, oraz
  • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Osoba wykonująca działalność poniżej granicy przychodów określonej treścią art. 5 ust. 1 Ustawy, nie będzie miała obowiązku rejestracji swojej działalności. Wciąż jednak będzie miała prawo do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W razie dokonania wpisu, działalność przynosząca przychód poniżej połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia, stanie się działalnością gospodarczą, zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 Ustawy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100 zł. Działalnością gospodarczą jest więc działalność przynosząca przychód ponad kwotę 1.050 zł.

Zobacz również: