Precedensowy wyrok NSA: obrót bitcoinami opodatkowany PIT

19 marca 2018
Precedensowy wyrok NSA: obrót bitcoinami opodatkowany PIT

Zgodnie z wyrokiem NSA z 6 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 488/16, dochód uzyskany w związku z wykonywaniem transakcji dotyczących obrotu bitcoinami podlega opodatkowaniu jako przychód z praw majątkowych, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) i należy go rozliczać według  skali podatkowej. Jest to pierwszy wyrok NSA dotyczący podatku dochodowego od obrotu bitcoinami.

W omawianym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym, transakcje obejmujące obrót bitcoinami należy uznawać za neutralne podatkowo, gdyż ustawa nie wskazuje ich opodatkowania wprost. Sąd argumentował, że przepisy muszą być elastyczne, a nie kazuistyczne, dlatego też, dla celów podatkowych obrót bitcoinami może być opodatkowany jako przychód z prawa majątkowego, na podstawie art. 18 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Jednakże, co podkreślił Sąd, wyliczenie to ma charakter katalogu otwartego.

W wyroku z 6 marca 2018 r. wskazano, że dochody z obrotu kryptowalutą podlegają kumulacji z innymi i powinny być wykazane w zeznaniu rocznym (PIT-36), które należy złożyć w terminie do 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie należy uiścić z tego tytułu podatek obliczony na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej uregulowanej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Zobacz również: