Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej

14 marca 2018
Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej

Od stycznia 2018 r. cudzoziemcy w Polsce mogą uzyskać zezwolenie na pracę sezonową. Taką możliwość wprowadziła nowelizacja do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zezwolenie na pracę sezonową dotyczy wykonywania pracy m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce, czyli w sektorach, w których występuje znacznie wyższe zapotrzebowanie na siłę roboczą w niektórych okresach roku ze względu na powtarzające się wydarzenia lub typy wydarzeń podlegające uwarunkowaniom sezonowym. Podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej cudzoziemcowi powinien mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inną formę zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. W sytuacji, gdy zezwolenie dotyczy obywatela innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina, do wniosku należy dołączyć informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (należy przejść tzw. test rynku pracy). Ważne jest, że wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem, nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca, imiennie oznaczonego. W zezwoleniu określa się podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, warunki zatrudnienia cudzoziemca, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy, okres ważności zezwolenia oraz pracodawcę użytkownika – w przypadku gdy cudzoziemiec ma być zatrudniony jako pracownik tymczasowy. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zobacz również: