Mieszkanie i miejsce postojowe stanowią odrębne podstawy opodatkowania

14 marca 2018
Mieszkanie i miejsce postojowe stanowią odrębne podstawy opodatkowania

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 370/16, na potrzeby zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) podpisanie aktu notarialnego dotyczącego miejsca postojowego, po uprzednim nabyciu mieszkania, skutkuje koniecznością uwzględnienia różnych terminów nabycia obu nieruchomości.

Podatnik, którego sprawę rozstrzygał NSA nabył w pierwszej kolejności mieszkanie, zaś w kolejnym roku podpisał akt notarialny dotyczący miejsca postojowego znajdującego się w tym samym budynku. Następnie sprzedając obie nieruchomości, podatnik był przekonany, że po upływie 5-letniego terminu od daty podpisania aktu notarialnego dotyczącego zakupu mieszkania, nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (…), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości (…) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (…).

Z powyższym NSA się nie zgodził i jak zostało wskazane w wyroku z dnia 14 lutego 2018 r., choć mieszkanie i miejsce postojowe znajdowały się w tym samym budynku, to stanowiły odrębne przedmioty nabycia.  W konsekwencji, ustalając przy sprzedaży termin nabycia na potrzeby art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, należy brać pod uwagę różne daty w stosunku do obu tych nieruchomości.

Zobacz również: