Wydatki związane z imprezą integracyjną w kosztach podatkowych spółki – tylko w zakresie w jakim dotyczą pracowników?

1 marca 2018
Wydatki związane z imprezą integracyjną w kosztach podatkowych spółki – tylko w zakresie w jakim dotyczą pracowników?

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 stycznia 2018 r., o nr 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS, spółka organizująca  imprezy integracyjne dla pracowników, zleceniobiorców oraz osób samozatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, w kosztach podatkowych może rozliczyć jedynie wydatki poniesione na pracowników.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Na podstawie przytoczonego przepisu należy wskazać, że wydatek należy uznać za koszt podatkowy, jeżeli:

  • został poniesiony przez podatnika,
  • jest definitywny (rzeczywisty),
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany, oraz
  • wydatek nie występuje w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (przesłanka negatywna).

Powyższe przesłanki muszą zostać spełnione kumulatywnie. Zdaniem organu taka sytuacja nie ma miejsca w stanie faktycznym na gruncie którego wydano interpretację, ponieważ wystąpiła przesłanka negatywna. Jak wskazał organ, koszty poniesione na osoby niebędące pracownikami należy zaliczyć do wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Taka kwalifikacja tych kosztów, zdaniem organu jest uzasadniona faktem, że ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz poprzez kreowanie pozytywnych relacji podczas takich spotkań, a nie – jak w przypadku kosztów uzyskania przychodów – osiągnięcie, zachowanie czy zabezpieczenie przychodów ze źródła przychodów.

Stanowisko wyrażone w omawianej interpretacji z 9 stycznia 2018 r. jest sprzeczne z dotychczas prezentowanym przez organy podatkowe w podobnych sprawach. Jak wskazywano w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Katowicach z 11 stycznia 2017 r., o nr 2461-IBPB-1-3.4510.1050.2016.1.KB, „wydatki na organizację imprez integracyjnych w zakresie dotyczącym podwykonawców są ponoszone przez Spółkę w celu uzyskania przychodów/zabezpieczenia ich źródła, bowiem ich głównym celem jest integracja zespołu oraz poprawa komunikacji i codziennej współpracy zarówno pomiędzy pracownikami, jak i podwykonawcami. (…) Podwykonawcy wykonując swoje zadania działają dla dobra i w interesie Spółki, czyli w celu zwiększania jej przychodów. Ich zaangażowanie w realizowane zadania oraz wykonywanie usług na najwyższym poziomie wpływa na postrzeganie Spółki przez klientów, a tym samym umożliwia generowanie zysków przez Spółkę. Wobec tego wydatki dokonane w związku ze współpracą z tą grupą podmiotów nie mogą mieć, reprezentacyjnego charakteru.”

Zobacz również: