Podatnik skorzysta ze zwolnienia podatkowego, przeznaczając przychód na własne cele mieszkaniowe, nawet wówczas gdy nie zamieszka od razu w nowo nabytej nieruchomości

7 lutego 2018
Podatnik skorzysta ze zwolnienia podatkowego, przeznaczając przychód na własne cele mieszkaniowe, nawet wówczas gdy nie zamieszka od razu w nowo nabytej nieruchomości

W dniu 12 stycznia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.381.2017.1.BK), w której przyznał, że podatnik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zamierza przeznaczyć na zakup nieruchomości, w której będzie realizował własne cele mieszkaniowe, jednakże dopiero po upływie pewnego czasu.

W sprawie będącej przedmiotem interpretacji z dnia 12 stycznia 2018 r. wnioskodawczyni wskazała, że wraz z bratem dokonała sprzedaży nieruchomości (lokalu), którą odziedziczyli wspólnie po ojcu. Czynności tej dokonano przed upływem pięciu lat od daty jej nabycia. Wnioskodawczyni podkreśliła także, iż z uzyskanych środków pieniężnych zamierza nabyć nieruchomość, w której zamieszka na stałe po przejściu na emeryturę, aby realizować w niej własne cele mieszkaniowe. Do tego czasu planowane jest wynajmowanie nieruchomości, gdyż wnioskodawczyni wspólnie z mężem mieszka w innej nieruchomości, której są właścicielami.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji podkreślił, że podstawowym warunkiem pozwalającym na skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. jest przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. W związku z powyższym, podstawową przesłanką warunkującą możliwość skorzystania ze wskazanego zwolnienia, jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiono na zrealizowanie własnego celu mieszkaniowego. Zdaniem organu podatkowego bez znaczenia pozostaje okoliczność, że podatnik zamierza wynajmować nieruchomość przez pewien czas. W żadnym wypadku nie oznacza to, że własny cel mieszkaniowy nie zostanie zrealizowany.

Dodatkowo w interpretacji przywołano wyrok NSA z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt II FSK 3126/14). Zdaniem NSA ,,czasowe, uzasadnione obiektywnymi okolicznościami wynajęcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie realizował w tych mieszkaniach własnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzegł w treści analizowanych przepisów, że własny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma być realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia.”

Reasumując, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w korzystny sposób rozstrzygnął wątpliwości podatników związane ze zwolnieniem podatkowym wskazanym w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Podatnicy, będący już właścicielami mieszkań lub domów, mają prawo do skorzystania ze wskazanego zwolnienia, gdy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zamierzają przeznaczyć na zakup nieruchomość, w której będą realizowali własne cele mieszkaniowe, jednakże dopiero w przyszłości. Przepisy prawa podatkowego nie wymagają bowiem, aby w nowej nieruchomości od razu zamieszkać. W konsekwencji, również najem nowo zakupionej nieruchomości, nie jest przeszkodą do skorzystania z tzw. ulgi na cele mieszkaniowe.

Zobacz również: