Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (dalej: Ustawa), wprowadza zmiany dotyczące m.in. skrócenia okresu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. z 50 do 10 lat od końca roku w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że przepisy odrębne przewidują dłuższe okresy przechowywania. Pracodawca będzie zobowiązany zniszczyć dokumentację pracowniczą w ciągu 12 miesięcy po upływie okresu, w którym pracownik mógł odebrać archiwalną dokumentację pracowniczą, tj. po upływie miesiąca kalendarzowego następującego po upływie terminu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie formy przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą w wybranej przez siebie postaci, tj. elektronicznej lub papierowej.

Kolejną zmianą jest przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako preferowanej, z zachowaniem możliwości wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej na wniosek pracownika. Wprowadzenie takiej formy rozliczenia, jak wskazano w uzasadnieniu do Ustawy, ma na celu ograniczenie szarej strefy.

W dniu 22 stycznia 2018 r. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Planowana data jej wejścia w życie to 1 stycznia 2019 r.