Umorzenie jednorazowej należności i opłat rocznych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej

29 stycznia 2018
Umorzenie jednorazowej należności i opłat rocznych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 17 października 2017 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II OSK 2669/16 (LEX nr 2419443) w którym wskazał, że trwałe wyłącznie z produkcji rolniczej gruntu rolnego przeznaczonego pod budowę budynku w którym ma się mieścić przychodnia stomatologiczna wraz z częścią mieszkalną, podlega jednorazowej należności oraz opłatom rocznym z tytułu ww. wyłączenia.

Sąd wskazał, że do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie ma zastosowania wyłączenie z art. 12 ust 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm., dalej: Ustawa). Sąd podkreślił, że w tym art. wprowadzono dopuszczalność umorzenia całości lub części należności i opłat rocznych, m.in. w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia, gdy inwestycja ta służy zaspokojeniu lokalnej społeczności, a obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjętym ochroną. Zdaniem Sądu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, gdyż dla wyznaczenia obiektów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej przesądzające znaczenie mają przyjęte rozwiązania prawne wyznaczające zakres celów publicznych. Wg art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm.), celem publicznym jest budowa publicznych obiektów ochrony zdrowia. Ustalenie rodzaju inwestycji w zakresie ochrony zdrowia przez ograniczenie do publicznych obiektów zdrowia wyłącza budowę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przesądzające znaczenie, zgodnie z systemem przyjętej regulacji prawnej, ma nie przedmiot działalności, a podmiot realizujący inwestycję. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 2017 z późn. zm.) podmiotami leczniczymi są:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Wyłączenie z 12a Ustawy, tj. zwolnienie z ww. opłat gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego zdaniem Sądu dotyczy tylko inwestycji na cele budownictwa mieszkalnego, a nie na budowę budynku o przeznaczeniu do przeprowadzenia działalności gospodarczej i celu zaspokojenia potrzeb mieszkających. Sąd podkreślił, że art. 12a Ustawy wprowadzający wyjątek od reguły uiszczenia opłaty nie może być interpretowany rozszerzająco poprzez objęcie przeznaczenia inwestycji też na inny cel.

Zobacz również: