Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Umorzenie jednorazowej należności i opłat rocznych z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 17 października 2017 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II OSK 2669/16 (LEX nr 2419443) w którym wskazał, że trwałe wyłącznie z produkcji rolniczej gruntu rolnego przeznaczonego pod budowę budynku w którym ma się mieścić przychodnia stomatologiczna wraz z częścią mieszkalną, podlega jednorazowej należności oraz opłatom rocznym z tytułu ww. wyłączenia.

Sąd wskazał, że do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie ma zastosowania wyłączenie z art. 12 ust 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm., dalej: Ustawa). Sąd podkreślił, że w tym art. wprowadzono dopuszczalność umorzenia całości lub części należności i opłat rocznych, m.in. w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu ochrony zdrowia, gdy inwestycja ta służy zaspokojeniu lokalnej społeczności, a obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjętym ochroną. Zdaniem Sądu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, gdyż dla wyznaczenia obiektów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej przesądzające znaczenie mają przyjęte rozwiązania prawne wyznaczające zakres celów publicznych. Wg art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z późn. zm.), celem publicznym jest budowa publicznych obiektów ochrony zdrowia. Ustalenie rodzaju inwestycji w zakresie ochrony zdrowia przez ograniczenie do publicznych obiektów zdrowia wyłącza budowę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przesądzające znaczenie, zgodnie z systemem przyjętej regulacji prawnej, ma nie przedmiot działalności, a podmiot realizujący inwestycję. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 15.04. 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 2017 z późn. zm.) podmiotami leczniczymi są:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Wyłączenie z 12a Ustawy, tj. zwolnienie z ww. opłat gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego zdaniem Sądu dotyczy tylko inwestycji na cele budownictwa mieszkalnego, a nie na budowę budynku o przeznaczeniu do przeprowadzenia działalności gospodarczej i celu zaspokojenia potrzeb mieszkających. Sąd podkreślił, że art. 12a Ustawy wprowadzający wyjątek od reguły uiszczenia opłaty nie może być interpretowany rozszerzająco poprzez objęcie przeznaczenia inwestycji też na inny cel.