Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę znoszącą górny limit wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę znoszącą górny limit wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy uchwalonej przez Sejm dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako Ustawa, która m.in. znosi górny limit wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (więcej tutaj).

Prezydent motywując swoją decyzję wskazał, że zastrzeżenia budzi analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizację pracodawców, co do dochowania standardów procesu legislacyjnego. Prezydent podkreślił, że rodzaj i waga wprowadzanych ustawą zmian powoduje, że prace nad tego rodzaju aktem prawnym powinny być prowadzone z poszanowanie obowiązującej procedury, z uwzględnieniem zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi.

Wniosek Prezydenta o zbadanie zgodności Ustawy z Konstytucją, został złożony w Trybunale Konstytucyjnym dnia 5 stycznia 2018 r. Skierowanie Ustawy do Trybunału Konstytucyjnego wstrzymuje jej wejście w życie do czasu rozpoznania sprawy.

Zobacz również: