Czynności ściśle związane z usługami medycznymi a VAT

8 stycznia 2018
Czynności ściśle związane z usługami medycznymi a VAT

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego 29 grudnia 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów wydało interpretację ogólną o nr PT1.8101.5.2017.PSG.622, dotyczącą zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W szczególności, przedmiotem rozważań była odpowiedź na pytanie, czy wyżej wymienione zwolnienie obejmuje także czynności wykonywane w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, które realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne na rzecz placówek leczniczych na ich terenie.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, stanowi, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza. Możliwość skorzystania ze zwolnienia, uzależniona jest od spełnienia wyżej wskazanych przesłanek.

W odniesieniu do wymogów ustawowych w interpretacji wskazano, że aby daną czynność uznać za usługę ściśle związaną z usługami w zakresie opieki medycznej służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, konieczne jest, aby ta czynność mogła być uznana za usługę pomocniczą do danej usługi medycznej, usługi głównej. Wskazać również należy, że zgodnie z omawianą interpretacją ogólną, warunek świadczenia czynności na terenie podmiotu leczniczego sprowadza się w istocie do tego, że są one faktycznie wykorzystywane (w ramach świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) na terenie tych podmiotów. Jako przykład podano dostawę wyżywienia dla pacjentów przebywających na terenie szpitala, która spełnia ten warunek, nawet, gdy zostało ono przygotowane poza terenem placówki medycznej.

Jak podkreślono w piśmie Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r., w kontekście kwalifikowania usług wykonywanych w ramach świadczenia opieki szpitalnej i medycznej, opieka taka stanowi pewien proces (na który składa się wiele różnych czynności wykonywanych na terenie danej placówki) rozpoczynający się od momentu przyjęcia pacjenta do placówki medycznej, a kończący się w momencie opuszczenia przez pacjenta tej placówki. W ramach powyższego procesu konieczne jest wykonanie wielu czynności, z których część może być również – i w praktyce często jest – wykonywana przez podmioty zewnętrzne. Spośród tych czynności, te, które spełniają warunki do uznania ich za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, tj. stanowią nieodzowny element działalności placówek, świadczących taką opiekę, podlegają zwolnieniu od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT. Jak zauważono, dla zastosowania wskazanego zwolnienia nie ma w szczególności znaczenia, czy dana czynność jest fizycznie wykonywana w obecności konkretnego pacjenta, lecz jej nieodzowność z punktu widzenia zapewnienia należytej opieki pacjentom.

Należy zatem uznać, że zgodnie z interpretacją ogólną Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017 r., o nr PT1.8101.5.2017.PSG.622, usługi wykonywane w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, które realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne na rzecz placówek leczniczych na ich terenie, z uwzględnieniem omówionych tam zasad i warunków, objęte są zakresem zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT.

Zobacz również: