Od dnia 1 września 2018 r. nauczyciele w szkołach niepublicznych muszą być zatrudniani na podstawie umów o pracę

Od dnia 1 września 2018 r. nauczyciele w szkołach niepublicznych muszą być zatrudniani na podstawie umów o pracę

Dnia 24 listopada 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dalej jako Ustawa, która wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 6 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), w zakresie zatrudniania nauczycieli w szkołach niepublicznych, o czym pisaliśmy tutaj.

Ustawa, poza wyjątkami w niej wskazanymi, wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 147 ust. 3 Ustawy, jednym z takich wyjątków są przepisy dotyczące obowiązku zatrudniania nauczycieli w szkołach niepublicznych na podstawie umów o pracę, które, wchodzą w życie dnia 1 września 2018 r., a więc już od nowego roku szkolnego.

Zobacz również: