Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

W dniu 24 listopada 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt. III CZP 38/17), zgodnie z którą gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przedmiotowej sprawie, osoba fizyczna wystąpiła z powództwem o zapłatę odszkodowania za utratę zdrowia przeciwko gminie podnosząc, że złamała nogę na śliskim i nieodśnieżonym chodniku. Sąd I instancji uwzględnił pozew o odszkodowanie w całości. Pozwana gmina nie zgadzając się z treścią wyroku złożyła apelację, powołując się na  art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym to właściciele nieruchomości powinni zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie chodników położonych wzdłuż posesji. Sąd II instancji kierując pytanie prawne do Sądu Najwyższego powziął wątpliwość czy jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego jako zarządca części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszych, ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości, obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale wskazał jednoznacznie, że uprzątanie błota, śniegu, lodu czy innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowi obowiązek właściciela nieruchomości. Gmina ma jednak za zadanie nadzorowanie wykonania tego obowiązku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dysponuje stosownymi środkami przymuszającymi. Jeśli tego nie czyni, może podlegać odpowiedzialności, choć nie jest to odpowiedzialność solidarna wraz z właścicielem nieruchomości. Gmina, o ile naprawi szkodę, może zwrócić się do właściciela z roszczeniem regresowym o zwrot równowartości odszkodowania.