Członek Zarządu sp. z o.o. odpowiada w trybie art 299 k.s.h. za zobowiązania spółki powstałe po objęciu przez niego funkcji w Zarządzie, jeżeli w momencie obejmowania funkcji spółka była niewypłacalna

Członek Zarządu sp. z o.o. odpowiada w trybie art 299 k.s.h. za zobowiązania spółki powstałe po objęciu przez niego funkcji w Zarządzie, jeżeli w momencie obejmowania funkcji spółka była niewypłacalna

Dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 65/17 dotyczącej odpowiedzi na zagadnienie prawne w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 299 k.s.h.

W rozpatrywanym przez Sąd Najwyższy stanie faktycznym pozwani zostali członkowie zarządu spółki, która była niewypłacalna już w momencie objęcia przez nich funkcji, a którzy mimo to nie złożyli wniosku o ogłoszenie jej upadłości. Pozwani członkowie Zarządu wskazywali, że zaniechanie złożenia przez nich wniosku o ogłoszenie upadłości nie spowodowało szkód po stronie wierzycieli spółki, gdyż nawet w wypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, roszczenia powoda nie zostałyby zaspokojone.

Sąd Najwyższy stwierdził, że „członek zarządu, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 k.s.h. za długi spółki powstałe po objęciu przezeń funkcji także wtedy, gdy złożony przez niego wniosek o ogłoszenie upadłości zostałby oddalony na tej podstawie, że majątek spółki nie wystarczyłby na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów.”

Zobacz również: