Obowiązek zatrudniania nauczycieli w szkołach niepublicznych na podstawie umowy o pracę

Obowiązek zatrudniania nauczycieli w szkołach niepublicznych na podstawie umowy o pracę

Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dalej jako Ustawa (przebieg procesu legislacyjnego) wprowadzono zmiany m.in. w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dalej jako KN (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.). Dnia 13 listopada 2017 r. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Planowana data jej wejścia w życie to 1 stycznia 2018 r.

Jedną z wprowadzonych zmian jest dodanie do KN art. 10a, w którym wskazano, że w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 KN, tj. w:

a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 KN, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

c) publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego;

nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, co tym samym wyklucza możliwość ich zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia, czy też świadczenia usług w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu powołanych zmian wskazano, że istota umów cywilnoprawnych, z jednej strony nie jest dostosowana do charakteru pracy nauczyciela, z drugiej zaś ogranicza możliwość korzystania przez nauczycieli z uprawnień pracowniczych. Podnoszono też, że prowadzenie zajęć stanowiących realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego czy też prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole wiąże się z koniecznością osobistego świadczenia przez nauczyciela umówionego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i w określonych godzinach, w sposób ciągły, jak również niezbędne jest, aby wykonywane zadania były poddane bieżącemu nadzorowi. Charakter tej pracy przesądza zatem, że zatrudnienie ww. nauczycieli nosi cechy stosunku pracy i powinno być dokonywane na podstawie umowy o pracę.

Zobacz również: