Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

W sprawach konsumenckich z weksla Sąd z urzędu bada właściwość miejscową

Dnia 17 października 2017 r. Sąd Najwyższy podjął prokonsumecką uchwałę (sygn. akt: III CZP 42/17) w której rozstrzygnął, czy w sprawach przeciwko konsumentowi powołanie się przez powoda na miejsce płatności wskazane na wekslu in blanco jest skuteczne dla określenia właściwości miejscowej sądu w oparciu o art. 37¹ k.p.c. w sytuacji, gdy miejsce płatności nie zostało indywidualnie uzgodnione przez strony.

Sąd, który powziął wątpliwości w zakresie powyższej kwestii zastanawiał się, czy może dojść do naruszenia zasad ochrony konsumenta w sytuacji, gdy brak jest wzorca umownego, a zawarcie umowy pożyczki wiąże się z wystawieniem weksla in blanco, w którym wierzyciel może wpisać dowolne miejsce płatności.

Zdaniem Sądu Najwyższego, w sprawie z powództwa przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi zobowiązanemu z weksla, sąd z urzędu uwzględnia nieskuteczność powołania się przez powoda na podstawę właściwości miejscowej przewidzianą w art. 371 § 1 k.p.c.