Wynagrodzenie należne wykonawcy na podstawie art. 649(4) § 3 kodeksu cywilnego z tytułu niewykonanych robót budowlanych ze względu na niedotrzymanie warunków umowy przez inwestora, nie podlega podatkowi VAT

31 października 2017
Wynagrodzenie należne wykonawcy na podstawie art. 649(4) § 3 kodeksu cywilnego z tytułu niewykonanych robót budowlanych ze względu na niedotrzymanie warunków umowy przez inwestora, nie podlega podatkowi VAT

Zgodnie z art. 649(4) § 3 kodeksu cywilnego zdanie pierwsze, inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie art. 649(4) § 3 kodeksu cywilnego istnieje zatem „mimo niewykonania robót budowlanych”.

Na gruncie ww. przepisu, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dnia 31 maja 2016 r. wydał interpretację indywidualną o nr IPPP2.4512-156/16-4/MT, w której wskazał, że wynagrodzenie należne wykonawcy (wnioskodawcy) nie posiada cech odszkodowania, zaś spełnia niezbędne warunki, aby uznać je za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy  o VAT, a w konsekwencji podlega ono opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja została przez wnioskodawcę zaskarżona i następnie uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2814/16. Sąd uznał, że wynagrodzenie z tytułu niewykonanych usług budowlanych, ze względu na niedotrzymanie warunków umowy przez inwestora nie podlega podatkowi od towarów i usług, gdyż taka należność nie jest wypłatą za świadczenie, którą skarżący miał wykonać, a w konsekwencji inwestor nie był beneficjentem jego zaniechania.

Aktualnie brak jest jednak informacji, odnośnie tego czy wyrok jest prawomocny, czy też organ podatkowy zdecydował się na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zobacz również: