Możliwość wniesienia odwołania w zamówieniu na usługi społeczne poniżej progów

26 października 2017
Możliwość wniesienia odwołania w zamówieniu na usługi społeczne poniżej progów

Zgodnie z art. 138o Pzp, dodanym do Pzp z dniem 28 lipca 2016 r., jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia stosując jedyne określone przepisy. Wartość „progów” dla usług społecznych wynosi:

  • 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  • 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

W przypadku, gdy wartość zamówienia na usługi społeczne jest niższa od wyżej wskazanych progów, zamawiający udzielają zamówienia stosuje przepisy Pzp w ograniczonym zakresie. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący oraz ma obowiązek opublikowania ogłoszenia o zamówieniu i informacji o udzieleniu bądź nieudzieleniu zamówienia.

Na tle powyżej opisanego stanu prawnego powstała wątpliwość, czy wykonawcom biorącym udział w postępowaniu na usługi społeczne poniżej „progów” przysługuje prawo wniesienia odwołania od czynności zamawiającego. W tym zakresie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Olsztynie, który w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 2017 r. (sygn. sprawy: IX Ca 807/17), wskazała, że „w ocenie Sądu Okręgowego, przedstawiony dualizm nie ingeruje w żaden sposób w zakres uprawień wykonawców związanych z wnoszeniem odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (…) Przyjęcie zapatrywania skarżącego doprowadziłoby do sytuacji, w której podmioty którym przysługują środki ochrony prawnej (art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p.), nie mogłyby skarżyć nawet czynności zamawiającego podjętych w trybie art. 138o, które pozostawałby w sprzeczności z zasadą przejrzystości, zasadą obiektywności i zasadą działania w sposób niedyskryminujący (…) Z przedstawionych rozważań wynika, że prowadzenie postępowania w oparciu o przepis art. 138o ustawy P.z.p., nie wyklucza wniesienia odwołania od czynności (bądź zaniechania) zamawiającego sprzecznej z przepisami Prawa zamówień publicznych”.

Podkreślamy, że wyżej wskazane orzeczenie jest obecnie jedynym orzeczeniem wydanym na tle opisanego zagadnienia prawnego.

Zobacz również: