Odprawa wypłacana przez pracodawców dla żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, czyli tzw. obrony terytorialnej

20 października 2017
Odprawa wypłacana przez pracodawców dla żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, czyli tzw. obrony terytorialnej

W myśl art. 125 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), dalej jako Ustawa, pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby. Z powyższego wynika, że każdemu pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej pracodawca powinien wypłacić odprawę, przy czym nie przysługuje ona w razie powołania ponownego, a w związku z tym informacja taka musi być zawarta w świadectwie pracy, tak by każdy kolejny pracodawca wiedział, czy jest do jej wypłaty zobowiązany.

Jednocześnie, zgodnie z art. 134a Ustawy, pracodawcy przysługuje świadczenie pieniężne za okres pełnienia przez pracownika terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. Art. 134a ust. 2 Ustawy określa, że świadczenie to obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi odprawy.

Aby uzyskać tę rekompensatę należy przesłać wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza z pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. Wniosek składa się w formie pisemnej opatrzonej imienną pieczęcią i podpisem pracodawcy, kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pracodawcy lub innej osoby przez nich upoważnionej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie pracodawca sporządza wniosek osobno za każdy miesiąc trwania tej służby.

Zobacz również: