Opodatkowanie najmu prywatnego na nowych zasadach od stycznia 2018 r.

11 października 2017
Opodatkowanie najmu prywatnego na nowych zasadach od stycznia 2018 r.

Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada istotne zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego.

W aktualnym stanie prawnym dochód uzyskany przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą z tytułu najmu, dzierżawy lub umów o  podobnym charakterze podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych tzn. wg skali podatkowej – 18%, 23%, bądź na postawie ryczałtu przy stawce 8,5 %.

Projekt nowelizacji zakłada, że z dotychczasowego 8,5% ryczałtu będą mogli skorzystać jedynie podatnicy, uzyskujący przychody z najmu i umów o podobnym charakterze niższe niż 100 tys. zł rocznie. Natomiast od nadwyżki przychodów powyżej tego progu ryczałt wyniesie 12,5%. Warto wskazać, że w nowym projekcie zrezygnowano z rozwiązania przedstawionego w wersji ustawy opublikowanej w lipcu, która zakładała, że prawo do uproszczonego rozliczenia – tj. wg ryczałtu, będzie przysługiwało jedynie podatnikom osiągającym przychody z najmu niższe niż 100 tys. zł.

Wskazany w projekcie ustawy limit 100 tys. zł, w przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa ma dotyczyć łącznie obojga małżonków.

Zdaniem Ministerstwa Finansów proponowana zmiana przyczyni się m.in. do wyeliminowania stosowanych przez podatników mechanizmów optymalizacji podatkowej.

Projekt ustawy 4 października 2017 r. został skierowany do Sejmu. Proponowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Zobacz również: