Dokumentacja cen transferowych na nowych zasadach

Dokumentacja cen transferowych na nowych zasadach

Przypominamy, że podatnicy, u których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość kwoty 2 mln euro i którzy w bieżącym roku dokonują transakcji mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) z podmiotami powiązanymi, zobowiązani są począwszy od roku 2017 do sporządzania dokumentacji podatkowej na nowych zasadach. Za istotne uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju o wartości przekraczającej w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro – wartość ta rośnie wraz z wzrostem przychodów podatnika.

Większość podatników zobowiązana jest do prowadzenia tzw. dokumentacji local file. Zawierać ma ona m.in. opis podatnika, wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń, dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji.

Podatnicy, u których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 10 mln euro zobowiązani są ponadto do zamieszczenia w dokumentacji analizy danych porównawczych, w której porównają warunki dokonywanych przez siebie transakcji, z warunkami stosowanymi przez niezależne podmioty.

Z kolei podatnicy, u których przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 20 mln euro, zobowiązani są także do prowadzenia dokumentacji grupowej (tzw. master file), zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik, jak również politykę cen transakcyjnych.

Od 3 października 2017 r. obowiązują rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r., w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (odpowiednio – od osób fizycznych), w których zostały zawarte wytyczne co do zawartości poszczególnych opisowych elementów dokumentacji podatkowej.

Ponadto wprowadzono nowe obowiązki sprawozdawcze. Razem z zeznaniem rocznym część podatników zobowiązana będzie do złożenia informacji podatkowej CIT-TP lub PIT-TP (uproszczone sprawozdanie ws. transakcji z podmiotami powiązanymi). Podatnicy zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej są również zobowiązani do składania oświadczenia o posiadaniu takiej dokumentacji w terminie do 31 marca każdego roku.

Zobacz również: