Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nowe rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji

Dnia 2 sierpnia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, dalej zwane Rozporządzeniem (Dz.U.2017.1385).

Przyczyną uchwalenia nowego Rozporządzenia jest, jak wskazano w jego uzasadnieniu, konieczność dostosowania przepisów do współczesnych warunków gospodarczych. Do katalogu przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji, należą m.in. stado podstawowe zwierząt gospodarskich, zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt, rodziny pszczele pszczoły miodnej wraz z ulami, podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów, silosy na zboża i pasze, budynki gospodarcze i grunty rolne niezbędne o hodowli zwierząt, w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza oraz budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie, szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem i inne.

Najistotniejszymi z wprowadzonych zmian jest posłużenie się przez prawodawcę pojęciem wyłączonego spod egzekucji stada podstawowego zwierząt gospodarskich, które nie jest jednak zdefiniowane oraz wprowadzenie do ww. katalogu budynków gospodarczych i gruntów rolnych niezbędnych do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza. W poprzednim stanie prawnym wszystkie nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego podlegały egzekucji.

Prawodawca w uzasadnieniu do Rozporządzenia wskazał, że celem wprowadzonych zmian jest ochrona gospodarstwa rolnego przed likwidacją na skutek wszczętej egzekucji.

Co ważne, Rozporządzenie to stosuje się do postępowań egzekucyjnych wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, tj. przed dniem 2 sierpnia 2017 r.