Informacja o dotacji przedszkola niepublicznego jest informacją publiczną

19 września 2017
Informacja o dotacji przedszkola niepublicznego jest informacją publiczną

W dniu 14 czerwca 2017 r., Wojewódzki Sad Administracyjny we Wrocławiu, dalej: WSA, wydał wyrok w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 70/17 (LEX nr 2310300) z którego wynika, że informacja o dotacji przedszkoli niepublicznych jest informacją publiczną.

WSA doszedł do ww. wniosku po przeprowadzeniu analizy zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn. zm., dalej: u.d.i.p.), pod kątem ustalenia czy przedszkola niepubliczne i żądana informacja mieszczą się w zakresie podmiotowym i przedmiotowym wynikającym z ww. ustawy.

Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy, WSA stwierdził, że przedszkola niepubliczne są częścią systemu oświaty, który podlega finansowaniu przez gminę. WSA wskazał też, że przedszkole niepubliczne jest podmiotem, który u.d.i.p. określa jako „gospodarujące mieniem komunalnym”. Jest ono bowiem finansowane w części z budżetu gminy (dotacje), na terenie którego prowadzi działalność. Tym samym, przedszkola niepubliczne mieszczą się w zakresie podmiotowym wynikającym z ww. ustawy.

Jeżeli zaś chodzi o zakres przedmiotowy wynikający z u.d.i.p., Sąd podkreślił, że w przedmiotowej sprawie strona skarżąca, żądała udostępnienia informacji, która obejmuje zagadnienia z zakresu wydatkowania przez przedszkole niepubliczne środków z majątku podmiotu gospodarującego mieniem komunalnym. Informacja taka, ma natomiast charakter publiczny, co wynika z art. 6 ust 1 pkt 5 lit. d u.d.i.p.

Sąd podkreślił też, że przedszkola niepubliczne nie mają obowiązku udostępniać wszelkich informacji dotyczących przedszkoli, a tylko te które pozostają w związku z dysponowaniem dotacjami publicznymi jako, że dotacje te stanowią majątek publiczny.

Zobacz również: