Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, w tym pracowników sezonowych

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, w tym pracowników sezonowych

Dnia 22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw.  Ustawa ta wprowadza zmiany w zakresie przepisów regulujących dostęp pracowników będących cudzoziemcami do polskiego rynku pracy.

Zmiany podyktowane są wzrostem zainteresowania cudzoziemców pracą w Polsce oraz rosnącym zapotrzebowaniem polskich pracodawców na pracowników z zagranicy. Dominującą grupę cudzoziemców pracujących w Polsce stanowią obywatele krajów spoza Unii Europejskiej, głównie Ukrainy.

Proponowane zmiany mają pozwolić na:

  • ułatwienie szybkiego powierzenia pracy cudzoziemcowi, tj. niezwłocznie w dniu przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy (dalej PUP) wymaganych dokumentów po wjeździe cudzoziemca na terytorium Polski;
  • powierzenie cudzoziemcowi pracy od razu po jego wjeździe do Polski w dni świąteczne lub wolne dni pracy danego urzędu i uznanie tej pracy za legalną, o ile w pierwszym dniu pracy właściwego PUP zostaną do niego przekazane wymagane dokumenty;
  • zmniejszenie zakresu informacji zawartych we wniosku w zakresie poprzednio wykonywanej pracy do niezbędnego minimum;
  • odstąpienie od wyjaśniania w okresie wykonywania prac sezonowych (już po wydaniu zezwolenia na pracę sezonową), czy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi posiada środki na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników sezonowych, poprzez wykreślenie tej przesłanki jako podstawy uchylenia zezwolenia na pracę sezonową.

Ponadto ww. ustawa obniża dolną granicę kary grzywny za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy do 1.000 zł. Dolną granicę kary grzywny za podstępne doprowadzenie do nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz doprowadzenie do nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, obniża do poziomu 3.000 zł.

Zmiany mają wejść w życie dnia 1 stycznia 2018 r., ale do końca 2018 r. będzie obowiązywał tzw. okres przejściowy, umożliwiający cudzoziemcom pracę maksymalnie do końca 2018 r. na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w PUP przed końcem 2017 r. Aktualnie, po wniesieniu poprawek przez Senat, ustawa znajduje się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Zobacz również: