Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która wprowadziła szereg uproszczeń w formalnościach budowlanych

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która wprowadziła szereg uproszczeń w formalnościach budowlanych

Nowelizacja zwolniła niektóre z zabudowań z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Są to m.in.: wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki), zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogach, a także przepusty o średnicy do 100 cm. Dotyczy to także przebudowy budynków wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, jednakże z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy został skrócony – milcząca zgoda organu jest teraz wiążąca już po upływie 21 dni, a nie 30 dni, jak w poprzednim stanie prawnym. Przed upływem tego terminu organ może także wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Doprecyzowana została kwestia istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowym art. 36 ust. 5a. (54):  Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Kwalifikacji odstąpienia jako istotnego bądź nie dokonuje projektant, a w przypadku stwierdzenia, iż odstąpienie jest nieistotne, nie wymaga ono uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Warto też wskazać, że w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Brak jest informacji na temat potencjalnej daty wejścia w życia tej kompleksowej regulacji.

Zobacz również: