Upadłość konsumencka

20 stycznia 2017
Upadłość konsumencka

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może co do zasady złożyć nie tylko każda osoba fizyczna.

Nie ma przy tym znaczenia, że przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik prowadził działalność gospodarczą. Przed nowelizacją ustawy, między zakończeniem działalności gospodarczej przez dłużnika, a złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musiał upłynąć rok.

Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika jest jego niewypłacalność. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.  Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Upadłość konsumencka jest przywilejem dłużnika – konsumenta, dlatego ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe nie wprowadza terminu, w ciągu którego dłużnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Zgodnie z art. 4912 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na urzędowym formularzu. Wniosek powinien zawierać:

1)    imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2)    wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3)    wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4)    aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5)    spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6)    spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7)    listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8)    oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 u.p.u.

Od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy uiścić opłatę sądową w kwocie 30 zł.

Zobacz również: