Obowiązkowe składanie deklaracji VAT drogą elektroniczną przez niektórych podatników

Obowiązkowe składanie deklaracji VAT drogą elektroniczną przez niektórych podatników

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zmianie uległy przepisy dotyczące sposobu składania deklaracji podatkowych w VAT, które począwszy od 2017 r. powinny być co do zasady składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany dotyczą okresów rozliczeniowych przypadających od wejścia w życie nowelizacji. Pierwszy okres, za który należy złożyć deklaracje drogą elektroniczną to styczeń 2017 – w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie – pierwszy kwartał 2017 r. Tym samym, deklaracje ze grudzień 2016 r. lub za IV kwartał 2016 r. można jeszcze złożyć w formie papierowej.

W tzw. okresie przejściowym, tj. za okresy rozliczeniowe przypadające od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., obowiązku składania deklaracji VAT drogą elektroniczną nie stosuje się do podatników, którzy nie są:
1)    obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
2)    dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług lub nabywcami tych towarów lub usług (towary lub usługi objęte procedurą odwrotnego obciążenia w VAT, wymienione w załącznikach nr 11 i nr 14 ustawy);
3)    obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Począwszy od stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT czynni bez wyjątku będą zobowiązani do składania zeznań drogą elektroniczną.

Wdrożenie deklaracji elektronicznych ma przyczynić się do stworzenia elektronicznej administracji podatkowej oraz do ograniczenia najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatkowych. Jest to również kolejny krok, po wprowadzeniu regulacji dotyczących jednolitego pliku kontrolnego, do uszczelnienia systemu VAT oraz, co niewykluczone, stworzenia centralnej bazy faktur – rozwiązania mającego na celu przeniesienie całego fakturowania do systemów informatycznych.

Należy pamiętać, że stosownie do art. 56 § 3 KKS, podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zobacz również: