Sądy administracyjne dbają o budowanie zaufania podatnika do fiskusa

Sądy administracyjne dbają o budowanie zaufania podatnika do fiskusa

Na uwagę zasługują dwa tegoroczne orzeczenia sądów administracyjnych (NSA oraz WSA w Warszawie) w sprawach dotyczących podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pierwsze z orzeczeń dotyczy sprawy podatnika, który dokonując odpisu darowizny nie dochował obowiązku udokumentowania jej potwierdzeniem przelewu bankowego. Organ zakwestionował dokonane odliczenie. Przy wypełnianiu zeznania podatkowego podatnik kierował się informacjami zamieszczonymi w informatorze podatkowym opracowanym przez Ministerstwo Finansów. Informator ten nie ujmował jednak (zapewne przez przeoczenie autora) zmiany stanu prawnego w zakresie pojawienie się obowiązku dokumentacji odliczanych darowizn. Po rozważeniu argumentacji stron sąd administracyjny, kierując się zasadą zaufania do organów podatkowych, uznał, iż takie uchybienie nie może powodować ujemnych następstw dla podatnika, który w dobrej wierze kieruje się oficjalnym informatorem. Odmienne wnioski zmniejszałyby bowiem praktyczną użyteczność takich broszur (wyrok NSA z dnia 22.01.2016 r., sygn. II FSK 2775/13).

 

Drugie orzeczenie rozstrzygnęło wątpliwość, czy zgłoszenie otrzymania darowizny w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego bezwzględnie musi być dokonane na urzędowym formularzu. Według podatnika zgłoszenie dokonane w oświadczeniu majątkowym, składanym przez urzędników wyższego szczebla zgodnie z odrębnymi przepisami, spełnia wymóg zgłoszenia, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Sąd administracyjny podzielił tę argumentację, wskazując, że wymóg zastosowania określonego formularza ma jedynie charakter techniczny, ułatwiający kontakt podatnika z organem. Formularz nie pełni roli deklaracji podatkowej, a żaden akt prawny nie stanowi o sankcji za niezachowanie tej formy. W konsekwencji, zgłoszenie darowizny, mimo że nie dokonane na urzędowym formularzu, jest skuteczne (wyrok WSA w Warszawie z dnia 06.07.2016 r., sygn. VIII SA/Wa 869/15).

 

Z powyższych orzeczeń nie należy jednak wyciągać daleko idących wniosków. Broszury informacyjne nie stanowią bowiem źródła prawa, a organy podatkowe w praktyce z pewnością nadal będą faworyzować dokonywanie zgłoszeń na formularzach.

Zobacz również: