Pojawiła się możliwość odzyskania części podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego przy zakładaniu spółek komandytowo - akcyjnych

Pojawiła się możliwość odzyskania części podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego przy zakładaniu spółek komandytowo - akcyjnych

Wątpliwości interpretacyjne jakie powstały na tle opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wkładów wnoszonych do spółek komandytowo – akcyjnych, zostały niedawno rozstrzygnięte przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE w wyroku w sprawie C-357/13 orzekł, iż ,,Artykuł 2. ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału należy interpretować w ten sposób, że spółkę komandytowo-akcyjną prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu owego przepisu.”

Z wyroku TSUE można wysnuć wniosek, iż w przypadku zmiany umowy spółki komandytowo – akcyjnej przez podwyższenie kapitału zakładowego, podatek od czynności cywilnoprawnych należy pobrać tylko od wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy (agio nie jest opodatkowane). Powyższa zasada znajdzie zastosowanie również przy opodatkowaniu wkładów wnoszonych na etapie zawiązywania spółki komandytowo – akcyjnej.

Taką interpretację przepisów potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 maja 2015 r. (sygn. II FSK 763/13), z którego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy zawiązaniu umowy spółki komandytowo-akcyjnej podlegają wkłady na kapitał zakładowy oraz wkłady komplementariuszy. Podatkowi nie podlega zaś nadwyżka wkładów (agio emisyjne) przekazana na kapitał zapasowy.

Opisane wyroki kształtują korzystną dla podatników linię orzeczniczą, co otwiera drogę do odzyskania podatku od czynności cywilnoprawnych prawnych zapłaconego od całej wartości wkładów wnoszonych przy zakładaniu bądź podwyższaniu kapitału zakładowego w spółkach komandytowo – akcyjnych. Kancelarii udało się uzyskać korzystną decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych na rzecz jednego z reprezentowanych Klientów.

Zobacz również: